!-- THIS SKIN PROTECTED BY WAWA ! --!>
Hello ! you're strumble upon ilhamku . Please mind your manners . Thanks
//naryz ilhamku// ♥
ilhamku
laporan sesi temubual bersama anak rumah Berkat Setulang
Sunday, March 25, 2012 | 0 narnians
DPT 3502
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

TAJUK TUGASAN :
“LAPORAN SESI TEMUBUAL BERSAMA ANAK-ANAK RUMAH BERKAT”

UNTUK PERHATIAN :
DR FAIZAH BINTI ABD GHANI

DI SEDIAKAN OLEH  :
         NARIMAH BT SAMURI@SURA
TMAN
         DX 081368PIJ01TAJUK: LAPORAN SESI TEMUBUAL BERSAMA ANAK YATIM RUMAH BERKAT

1.PENGENALAN
            Setiap siswazah yang menjalani kursus subjek kaunseling diarahkan untuk menjalani aktiviti amal bagi memenuhi keperluan kerja kursus bagi subjek ini.
            Pada 26 febuari 2012, saya bersama rakan –rakan sekuliah bagi seksyen 1 iaitu seramai 60 orang peserta telah mengikuti sesi temubual di Rumah Berkat.Rumah Berkat merupakan sebuah penempatan anak-anak yatim yang bertempat di Setulang Johor Bahru, Johor.Rumah Berkat telah menempatkan seramai 120 orang anakyatim.Walaubagaimanapun hanya 60 orang anakyatimsahaja yang mengikutisesitemubualini.

(2). PERJALANAN PROGRAM
Kami telah berada  di sana dari jam 8.00 pagi hingga 1.00 tengahari.Sebaik sahaja sampai di RumahBerkat kami telah mendaftarkan diri.Setelah berkumpul  kami menjalankan aktiviti pembahagian peserta , dimana seorang siswazah mengendalikan seorang peserta dari Rumah berkat.Bermula dari jam 8.30 pagi slot yang pertama mula dijalankan dengansesi “ice breaking”.Didalam slot inikami diketuai oleh salah seorang rakan sekuliah bagi menjadi fasilitator dibantu olehbeberaparakan lainbagimengendalikan slot ini.Slot‘ice breaking’ di mulakandengansenamanringandanpermainan.slotinidijalankanselama 15 minit.kemudiandiikutidengan slot keduaiaitusesipermainanberkelompoksementaramenunggusarapanpagi.Kamiberada didalambeberapakumpulandansayasendiribersamasalahseorangpesertadariRumahberkattelahmengadakanbeberapapermainan.Antaranya kami menjalankanpermainanyang dikenalisebagaipermainan “ pisanggoreng”.Setelah slot keduaberjalanhampir 15 minit kami semuatelahbersama-samamenikmatisarapanpagipada jam 9.15 pagi.
Berbalikkepadatujuanasal kami berada diRumahBerkatadalahuntukmenjalankansesitemubualberdasarkanaplikasikaunseling, sayadanrakanberharapsesiiniakanmerapatkanhubungan kami semuaterutamadengananak-anakRumahBerkatdankakitangan di sini.
Bermulakira-kira  jam 10 pagi, kami telahmemulakansesitemubual.Kamidiberikanmasa 30 minitbagimenjalankansesiini.Sayamenemubualseoranganakyatimpiatu yang hanyamahudikenalisebagai “Jaja”.Jajamerupakanremajaberusia 12 tahun.HasilsesiawalperkenalandenganJajasayadapatidiamerupakanseoranganakremaja yang begitupendiamdanperahsia.NamunsetelahbeberapaminitperbualanberlangsungantarasayadanJaja, sayadapatiJajaseoranganakremaja yang periang.Sepertimanaremaja lain yang kehilanganibubapa, Jajatidakketinggalanturutsamamerasaikekurangan di dalamhidupnya.Jaja yang membesar di rumahBerkatinisejakusianyasembilantahun, jugasedikitsebanyakmengalamimasalahemosidiawalkeberadaannya di rumahini.Denganmengaplikasikanpengetahuan di dalamkemahiranasaskaunseling, hasiltunjuk ajar DrNurfaezahseorangpensyarah yang amatsayakagumi, sayacubamencungkilsedikit demi sedikitpermasalahanremajaini di awalkeberadaannya di RumahBerkatini.Sayacubamemberikanperhatianpadasetiapluahan kata-katanya.Hasilnyasayaberjayamenjejakluahan rasa remajaini.JajapernahcubamelarikandiridariRumahBerkatbersamarakannya.Dua kalipercubaanmelarikandiridariRumahBerkatinimemberikantandatanyakepadasaya.MengapaJajamelakukanperkarasedemikian?Denganteknikkemahiranmendengar yang sayaaplikasikan, Jajamulaberminatmeneruskanceritanya.Sayarenungtepatkearahmatanya, Jajamulaberterusterangmenceritakanbahawadiamelarikandirikeranaamatmerinduikakaknya, yang selamainimenjaganyasejakkecil.Jajamengakuibahawakakaknyaadalah orang yang amatdiasayangisebagaipenggantikeduaibubapanya.
Persoalanmulabermain di kotakfikiransaya.MengapaJajaamatakrabdengankakaknyasedangkanibubapanyameninggalketikausianyamencecahlapantahun.Sayabertanyaadakahperasaannyadiselubungioleh rasa hibadankecewadenganpemergiankedua orang tuanya?JawapanJajaamatmengejutkansaya.Jajatidakberasasedihditinggalkankeduaibubapanyakeranasejakkecilibunyalumpuhdantidakmampumenjaganya.Manakalabapanya pula seorangpemandulori yang sentiasabekerja di luardanjarangpulangkerumah.Jajadibesarkan di bawahjagaankakaknya.
SayalarikanperasaansedihJajakepadaperistiwamanissepanjangiaberada di RumahBerkatini.Jajamengakuikehidupannya di Rumahberkatiniamatselesadandia lama-kelamaanmulabetahtinggal disinikeranaramaikawan-kawan yang senasibdengannya.
SetelahbeberapaminitberlaluJajasemakinmesrameneruskanperbualanya.Sayamulamenerjahkealampersekolahanya.Sayabertanyatentang guru yang paling JajagemariDiamenjawabsemua guru digemarinyakecuali gurumatapelajaranBahasaInggeris.Jajaberterusterangmengatakanbahawa guru BahasaInggeris di sekolahnyaseringmenjadikanAnak-anakRumahBerkatsebagaisasarankemarahannya. “Bilakelasbisingcikgu kata anakRumahberkatlahpuncanya” jelasJaja.Sayacubamemberikan kata-kata semangatkepadaJajabahawasemuaituadalahantaracabaran-cabaranuntukberjaya.
Jajamulaterusrancakbercerita.Diakinitidakseganlagiuntukketawadanberkongsikisahnyabersamarakan yang paling diasayangi.“ kawanrapatsayanamagelarannya “tiruk”.Jajaberkatasambiltergelak.Sayacubauntukmewujudkansuasana ceria denganmeneruskanpertanyaanmengapakawankamu di gelar“ tiruk”? Diamengatakan “keranamuncungmulutnyaakanmenjadipanjangsepertimuncungnyamuktirukapabiladiamarah”.
Duapuluhminitmasatelahberlalu.Hanyatinggalsepuluhminitmasaperbualankami.Sayatidakmelepaskanpeluanguntukbertanyamengenaimatlamathidupnya.Jajamempunyaimatlamathidup yang positif.Diamahuterusberjayahinggadiadapatmenjejakkan kaki di universiti.
Sesitemubualsudahsampaikepenghujungnya.Sayamulabertanyaberapakerapkahkakaknyadatangmenjenguknyadi sini.JajamengatakanbahawakakaknyaakandatangpadasetiaphujungminggudanmemberikanduitbelanjakepadanyaSayaturutmerasakanbahawakakaknyaamatsayangdanmengambilberatkeatasnyalantassayameneruskanperbualan.Dimanakahdiaakantinggalapabilausianyamencecah 18 tahun. Jajamengatakanbahawadiaakantinggalbersamakakaknyasepertimana yang dirancangolehkakaknyabahawakakaknyaakanmembelirumahuntukmerekatinggal.
Sayamenamatkansesitemubualinidengansebuahpesanan yang berbunyibeusahalahuntukmengejarcita-citadanmerealisasikanimpiantanpa rasa jemu.

3.         MAJLIS PENUTUPAN PROGRAM.
            Majlispenutupan di mulaidenganbacaandoa yang dibimbingolehUstazFadhilalah.Majlisditeruskandenganucapan yang disampaikanolehKetuaSeksyendiikutidenganucapansepatahdua kata olehPensyarahsubjekBimbingandanKaunselingiaituDrNurfaezah.TidakketinggalanjugaucapandaripadawakilpentadbirRumahBerkatiaituUstazMohdFaizal.Seterusnya,ceramahmotivasidisampaikanolehUstazHalilbagimengisitentatifmajlis.Majlisdiakhiridenganpersembahandari kami disusulidenganmajlispemberiancenderhatikepadaanak-anakRumahBerkat.Sebelum kami meninggalkanRumahBerkat kami disajikandenganpelbagaijenishidangan.Majlisberakhirpada jam 1.00 tengah/hari.

4. NILAI-NILAI MURNI
i)          Sifatprihatinamatdititikberatkandalammelahirkanmasyarakat yang harmonidanbersatupadu.
ii)         Sifatsalingmembantumelengkapkanaspekkehidupanbermasyarakatseterusnyamenyangkalpepatah yang berbunyi “sepertienaudalambelukarmelepaskanpucukmasing-masing”.
iii)        Tarbiahbukansegalanyaakantetepisegalanyabermuladaritarbiah.
                      
5.PENUTUP
            Setelahmenamatkansesitemubualinimemberikan input positifkepadasayadanrakanrakanbahawabetapabesarkepentinganbermasyarakat.KamijugabersyukurkeranadipertemukandengananakanakRumahBerkatini.Semogaikatansilaturrahiminiterusberkekalan.Sayajugamenyerurakanrakan yang lain agar menjauhisifatmemandangremehterhadapsegolonganmasyarakat yang kurangbernasibbaikini.Bantuandansumbanganmereka yang berkemampuanamatdialualukanbagimeringankanbebanan yang ditanggungolehsetiapyayasan yang menyaraanak-anakyatim. 
           


           


★ OLDER POST | NEWER POST

oo